El 30 de juny de 2022 l’Observatori del Paisatge va lliurar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (actual Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura) de la Generalitat de Catalunya el Catàleg de paisatge del Penedès. Aquest catàleg s’ha estat elaborant els últims anys i s’ha fet en paral·lel i amb permanent retroalimentació amb el Pla Territorial Parcial del Penedès que elabora la Direcció General. En els propers mesos el Departament de Territori farà l’aprovació inicial del Catàleg i el sotmetrà a informació pública, passos previs a la seva aprovació definitiva.

Un cop aprovat definitivament, el catàleg estarà disponible al web de l’Observatori del Paisatge.

Àmbit i unitats del Penedès

Què és el Catàleg:

 • Aporta informació de gran interès sobre tots els paisatges del Penedès i genera consciència en matèria de paisatge.
 • És una eina de suport per tal d’introduir el paisatge en el planejament territorial i urbanístic així com en les polítiques sectorials.
 • Parteix d’una visió integrada del paisatge que pren els components naturals i culturals conjuntament, mai per separat.
 • Parteix de l’existència de diversos valors del paisatge atribuïts pels agents que hi intervenen i per la població que hi viu i en gaudeix.
 • S’aplica al conjunt del territori del Penedès i no només als espais singulars o excepcionals.
 • Integra la participació pública com a eina per implicar i corresponsabilitzar la societat en la gestió i planificació del paisatge del Penedès.
 • És rigorós des del punt de vista científic, però empra un llenguatge poc tècnic i comprensible per a bona part de la població.

Què no és el Catàleg:

 • Un mer inventari d’elements, espais o valors, tal com podria suscitar el seu nom, sinó una eina de coneixement i de planificació.
 • Un document que exclogui cap part del territori; ben al contrari, analitza els espais marginals i degradats, els quotidians, o els formats per infraestructures i equipaments.
 • Un treball amb una finalitat purament acadèmica, sinó un document útil per a la planificació territorial, urbanística i sectorial.
 • El resultat d’una mera recopilació i acumulació de dades i d’informació, sinó de l’articulació de processos de generació de coneixement i reflexió conjunta amb els actors del territori.
 • Un treball que classifica els paisatges en funció de si tenen més valor o menys que els altres. Ans al contrari, identifica els valors que té cadascun dels paisatges.

Per a saber-ne més: