L’Observatori del Paisatge de Catalunya està coordinant l’elaboració del Catàleg de paisatge del Penedès, encarregat per la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat.

El fet que el Catàleg de paisatge del Penedès englobi part de tres catàlegs ja aprovats (Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Regió Metropolitana de Barcelona) no significa fer un refós del contingut dels tres catàlegs, sinó aprofundir encara més en determinats aspectes i generar un discurs propi per al Penedès.

 

Àmbit i unitats del Penedès

Un altre aspecte rellevant d’aquest catàleg és que la seva elaboració es fa en paral·lel i en permanent retroalimentació amb el Pla Territorial Parcial del Penedès.

Què és el Catàleg:

 • Aporta informació de gran interès sobre tots els paisatges del Penedès i genera consciència en matèria de paisatge.
 • És una eina de suport per tal d’introduir el paisatge en el planejament territorial i urbanístic així com en les polítiques sectorials.
 • Parteix d’una visió integrada del paisatge que pren els components naturals i culturals conjuntament, mai per separat.
 • Parteix de l’existència de diversos valors del paisatge atribuïts pels agents que hi intervenen i per la població que hi viu i en gaudeix.
 • S’aplica al conjunt del territori del Penedès i no només als espais singulars o excepcionals.
 • Integra la participació pública com a eina per implicar i corresponsabilitzar la societat en la gestió i planificació del paisatge del Penedès.
 • És rigorós des del punt de vista científic, però empra un llenguatge poc tècnic i comprensible per a bona part de la població.

Què no és el Catàleg:

 • Un mer inventari d’elements, espais o valors, tal com podria suscitar el seu nom, sinó una eina de coneixement i de planificació.
 • Un document que exclogui cap part del territori; ben al contrari, analitza els espais marginals i degradats, els quotidians, o els formats per infraestructures i equipaments.
 • Un treball amb una finalitat purament acadèmica, sinó un document útil per a la planificació territorial, urbanística i sectorial.
 • El resultat d’una mera recopilació i acumulació de dades i d’informació, sinó de l’articulació de processos de generació de coneixement i reflexió conjunta amb els actors del territori.
 • Un treball que classifica els paisatges en funció de si tenen més valor o menys que els altres. Ans al contrari, identifica els valors que té cadascun dels paisatges.

Per a saber-ne més: