Foto: Rafael López-Monné
La Plana del Penedès es caracteritza per un relleu ondulat, força planer, entre les muntanyes de les serralades Prelitoral i Litoral. Els principals rius que estructuren aquest paisatge són la riera de la Bisbal i el riu Foix.

Predomina el paisatge de la vinya, alternat amb torrents i bosquines. Aquest conreu ha experimentat un creixement important durant els darrers decennis, en detriment del cereal i altres conreus. Al sector sud de la plana els conreus herbacis, les oliveres, els ametllers i els garrofers s’afegeixen a les vinyes i formen un mosaic agrícola molt variat.

L’aprofitament agrícola ha fet que la vegetació espontània fos residual. En les petites elevacions i particions de finques s’hi poden trobar pinedes de pi blanc, brolles i herbassars. L’alzinar només ocupa espais reduïts a les fondalades i marges de torrents, juntament amb roures i fragments de bosc de ribera.

El poblament rural està format per nuclis petits i compactes (com la Granada del Penedès, Moja (Olèrdola), Sant Martí Sarroca, el Pla del Penedès, Torrelles de Foix o Guardiola de Font-rubí) i estructurat al voltant d’un únic nucli urbà de mida mitjana que és Vilafranca del Penedès.  

La condició de corredor natural ha propiciat el pas d’importants infraestructures lineals, l’AP-7, l’AP-2, la C-15, la C-32 i el ferrocarril (convencional i TAV), que es concentren al marge sud de la unitat. Les infraestructures, junt amb els creixements urbans de caire residencial i els polígons d’activitat que s’hi ha desenvolupat creen una barrera.

Els valors del paisatge de la Plana del Penedès són nombrosos. Destaca  la silueta de Montserrat com a fons escènic del paisatge de la unitat. També les abundants mostres d’arquitectura rural i les esglésies i monestirs romànics, com Sant Martí Sarroca, Sant Sebastià dels Gorgs i Sant Valentí de les Cabanyes. Els castells i les torres són altres elements de referència que, per la seva localització, es divisen des de diferents àmbits de la unitat; per exemple, el castell de Sant Martí Sarroca, el castell de Castellet (Castellet i la Gornal) o el Castellot (Castellví de la Marca).

L’existència d’una xarxa de carreteres locals i camins rurals possibiliten itineraris d’una gran bellesa pel paisatge rural de la unitat.

Obre el mapa (28,7Mb)

Autopista AP 7, línia de ferrocarril d’alta velocidad Barcelona-Madrid al costat de Moja, a Olérdola (Alt Penedès). Foto: Rafael López-Monné