La Llei del paisatge de Catalunya, en l’article 11, estableix quins són els continguts mínims que incorporen els set catàlegs de paisatge:  

  1. L’inventari dels valors paisatgístics presents a la seva àrea. 
  2. L’enumeració de les activitats i els processos que incideixen o han incidit de manera més notòria en la configuració actual del paisatge. 
  3. L’assenyalament dels principals recorreguts i espais des dels quals es percep el paisatge.
  4. La delimitació de les unitats de paisatge, enteses com a àrees estructuralment, funcionalment i/o visualment coherents sobre les quals pot recaure un règim diferenciat de protecció, gestió o ordenació.
  5. La definició dels objectius de qualitat paisatgística per a cada unitat de paisatge. Aquests objectius han d’expressar les aspiracions de la col·lectivitat pel que fa a les característiques paisatgístiques del seu entorn.
  6. La proposta de mesures i accions necessàries per assolir els objectius de qualitat paisatgística.