El Catàleg de paisatge del Penedès: 

 • Aporta informació de gran interès sobre tots els paisatges del Penedès i genera consciència en matèria de paisatge.
 • És una eina de suport per tal d’introduir el paisatge en el planejament territorial i urbanístic així com en les polítiques sectorials.
 • Parteix d’una visió integrada del paisatge que pren els components naturals i culturals conjuntament, mai per separat. 
 • Parteix de l’existència de diversos valors del paisatge atribuïts pels agents que hi intervenen i per la població que hi viu i en gaudeix.
 • S’aplica al conjunt del territori del Penedès i no només als espais singulars o excepcionals.
 • Integra la participació pública com a eina per implicar i corresponsabilitzar la societat en la gestió i planificació del paisatge del Penedès. Es poden consultar els instruments de participació que s’estan aplicant al Catàleg de paisatge del Penedès aquí (enllaç a la pàgina 3)
 • És rigorós des del punt de vista científic, però empra un llenguatge poc tècnic i comprensible per a bona part de la població.

 

El Catàleg de paisatge del Penedès no és: 

 • Un mer inventari d’elements, espais o valors, tal com podria suscitar el seu nom, sinó una eina de coneixement i de planificació.
 • Un document que exclogui cap part del territori; ben al contrari, analitza els espais marginals i degradats, els quotidians, o els formats per infraestructures i equipaments. 
 • Un treball amb una finalitat purament acadèmica, sinó un document útil per a la planificació territorial, urbanística i sectorial.
 • El resultat d’una mera recopilació i acumulació de dades i d’informació, sinó de l’articulació de processos de generació de coneixement i reflexió conjunta amb els actors del territori.  
 • Un treball que classifica els paisatges en funció de si tenen més valor o menys que els altres. Ans al contrari, identifica els valors que té cadascun dels paisatges.