Unitat amb una clara vocació forestal; de fet, l’explotació i l’aprofitament dels boscos ha estat una activitat habitual en aquest paisatge. Tanmateix, diferents incendis esdevinguts recentment  han fet minvar considerablement la superfície arbrada i, en conseqüència, augmentar-ne l’arbustiva. L’aspecte general del mantell vegetal, doncs, és força desigual: entre extenses clapes de matollars destaquen petits agrupaments d’arbres, joves i madurs, pinedes, rouredes i alzinars, que atorguen un canvi de volum i textura i, sovint, de cromatisme. Destaca el creixement de rouredes de roures de fulla petita com a resultat directe dels incendis forestals.  

La pobra xarxa hidrogràfica es troba ben encaixada a l’estructura del relleu que ha excavat i modelat, i ha conferit al conjunt un caràcter muntanyós i accidentat tot i les cotes modestes.   

A causa dels pendents, les fondalades i la naturalesa del terreny els cultius ocupen poca superfície del total del territori, minsament poblat, amb petits nuclis de població a les valls i poblament dispers a tota la zona. Així tota activitat humana es troba distribuïda més o menys equilibrada ocupant valls, replans i turons. Les fondalades, a vegades profundes prenen un caràcter frondós i feréstec.   

A la zona de la serra de Rubió en els últims anys s’ha instal·lat i ampliat el parc eòlic de la Serra de Rubió II, amb un total de 50 aerogeneradors per a l’aprofitament de l’energia eòlica. Cal destacar però, la incidència visual que tenen aquest tipus d’instal·lacions. 

El valors del paisatge de la unitat són remarcables. Destaca l’interès que suposa la continuïtat de paisatges agro-forestals amb masses boscoses en els vessants més pronunciats i els replans suaus conreats, sovint esglaonats. Cal remarcar també algunes masies amb valor històric i arquitectònic i les restes prehistòriques presents a la unitat.  

Obre el mapa (3,1Mb)

Mosaic agroforestal prop del parc eòlic de Rubió. Foto: Observatori del Paisatge